Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai mới nhất 2017 theo Thông tư 39

Sau đây lopketoan.com xin chia sẻ với các bạn Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai theo đúng quy định

Theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính: Khi lập hóa đơn GTGT mà có sai sót nhưng chưa kê khai thì 2 bên phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—
BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP
Số 0168/BBTHHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày 18/08/2016, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :  Công ty A
Địa chỉ : … Hà Nội
Điện thoại : 4674563                MST: 45215454
Do Ông (Bà) : ……………..        Chức vụ : Giám đốc

BÊN B :  Công ty B
Địa chỉ :   Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 065756343       MST: 87675454
Do: ……………..             Chức vụ : Giám đốc

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: TU/12P số 0038668 ngày 10/07/2016 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: TU/12P số 0038675 ngày 18/08/2016

Lý do thu hồi  : Viết sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B
Tải về tại đây:
Mẫu biên ban thu hồi hoá đơn

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai mới nhất 2017 theo Thông tư 39
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán