Mẫu biên lai thu tiền mẫu số 06 – TT mới nhất 2017

Mẫu biên lai thu tiền mẫu số 06 – TT mới nhất 2017 là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp… đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 06 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
BIÊN LAI THU TIỀN
Ngày …tháng …năm …
Quyển số: ……………….
Số: ……………….

– Họ và tên người nộp tiền: …………………………………………………………….
– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..
– Nội dung thu: ………………………………………………………………………….
– Số tiền thu: ………………………………….(Viết bằng chữ): …………………………..
………………………………………………………………………………………….

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người thu tiền
(Ký, họ tên)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp hoc ke toan thuc hanh Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu biên lai thu tiền mẫu số 06 – TT mới nhất 2017
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán