Mẫu Sổ chi tiết các khoản tạm thu mới nhất – Mẫu S52-H

Mẫu S52-H – Mẫu Sổ chi tiết các khoản tạm thu là mẫu sổ dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đây là mẫu dùng để theo dõi các khoản tạm thu của đơn vị. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán thực hành
👉 Lớp học kế toán excel

 Nội dung của Sổ chi tiết các khoản tạm thu

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S52-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT CÁC KHOẢN TẠM THU

Tên khoản thu: …………………

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiTổng số tạm thuĐã phân phối
Số hiệuNgày, thángNộp ngân sáchChuyển sang các khoản nhận trước chưa ghi thuChuyển sang doanh thuNộp cấp trênNộp các đối tượng khác (nếu có)
ABCD123456
Số dư đầu năm

Điều chỉnh số dư đầu năm

Cộng phát sinh tháng
Lũy kế từ đầu năm
Số dư cuối năm

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …………………………………………….

NGƯỜI LẬP SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng… năm……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Download mẫu

Mẫu Sổ chi tiết các khoản tạm thu mới nhất – Mẫu S52-H
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán