Mẫu Sổ chi tiết các tài khoản mới nhất – Mẫu số S19-DNN

Mẫu số S19-DNN: Mẫu Sổ chi tiết các tài khoản là mẫu sổ chi tiết các tài khoản của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu sổ nêu rõ tên tài khoản, loại tiền sử dụng đối với tài khoản, số phát sinh, số dư của các tài khoản. Mẫu sổ chi tiết các tài khoản được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ chi tiết các tài khoản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số S19-DNN: Sổ chi tiết các tài khoản như sau:

Đơn vị: ………………………..
Địa chỉ: ……………………….
Mẫu số S19-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 242, 333, 334,
335, 336, 338, 352, 353, 356, 411, 421,…)

Tài khoản:…………………….

Đối tượng:…………………….

Loại tiền: VNĐ

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiTK đối ứngSố phát sinhSố dư
Số hiệuNgày, thángNợNợ
ABCDE1234
– Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

………….

– Cộng số phát sinh

– Số dư cuối kỳ

x

x

 

x

 

x

x

 

x

 

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: ……..

Ngày … tháng … năm …
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Tải về

Mẫu Sổ chi tiết các tài khoản mới nhất – Mẫu số S19-DNN
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán