Mẫu Sổ chi tiết chi phí mới nhất – Mẫu S61-H

Mẫu S61-H – Mẫu Sổ chi tiết chi phí là mẫu sổ dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đây là mẫu dùng để theo dõi chi tiết các khoản chi phí của đơn vị. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

 Nội dung của Sổ chi tiết chi phí

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S61-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ

Năm: ………………

Tài khoản ………………………………………..

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiGhi Nợ TKGhi Có TK
Số hiệuNgày, thángTổng sốChi tiền lương, tiền công và chi khác cho nhân viênChi vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụngChi khấu hao (hao mòn) TSCĐChi khác
ABCD123456
Cộng phát sinh tháng
Luỹ kế từ đầu năm

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: ………………………………………….

NGƯỜI LẬP SỔ
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng… năm……….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Mẫu Sổ chi tiết chi phí mới nhất – Mẫu S61-H
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán