Mẫu đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất – Mẫu số: 01/HTBT

Mẫu số: 01/HTBT(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán tổng hợp
👉 Lớp học kế toán cho người đi làm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

                                                                                  …………, ngày……….tháng ……..năm ……

ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/PHÍ

Kính gửi: Cục thuế/Chi cục thuế …………………………………………………………

I. Cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:

1.   Tên cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:……………………………………………

2.   Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………….

3.   Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………

4.   Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..

5.   Điện thoại: ……………………… Fax:……………………… Email: …………………………………..

6.   Số tài khoản:………………………. tại Ngân hàng (Kho bạc):……………………………………..

7. Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính…………………………………..

II. Nội dung đề nghị hoàn thuế/phí:

1.   Loại thuế/phí đề nghị hoàn: ………………………………………………………………………………

2.   Số tiền thuế/phí phải nộp: …………………………………………………………………………………

3.   Số tiền thuế/phí đã nộp (hoặc đã được khấu trừ) ……………………………………………………

4.   Số tiền thuế/phí đề nghị hoàn: …………………………………………………………………………..

5.   Thời gian phát sinh số thuế/phí đề nghị hoàn: ………………………………………………………..

6.   Lý do đề nghị hoàn thuế/phí: …………………………………………………………………………….

(Ghi rõ thuộc trường hợp được hoàn thuế nào và căn cứ pháp lý).

7.   Cách thức hoàn thuế/phí:

7.1. Bù trừ sang loại thuế/phí khác:            □  Số tiền:………………………………………………

7.2. Hoàn thuế/phí bằng:

Tiền mặt      □   hoặc chuyển khoản      □   Số tiền:……………………………………………..

Vào tài khoản số: …………………………………………………………………………………………..

Chủ tài khoản: …………………………….. tại: …………………………………………………………

III. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

1. ………..

2. ……….

                                              TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/ PHÍ

                                              Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Ghi chú:

Mục II.7 – cách thức hoàn thuế/phí: Người đề nghị hoàn thuế/phí có thể lựa chọn một hoặc cả hai cách thức: (1) bù trừ sang loại thuế/phí khác, (2) hoàn thuế/phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng cách đánh dấu (x) vào ô thích hợp và ghi rõ số tiền đề nghị hoàn theo từng cách thức.

Download mẫu

Mẫu đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất – Mẫu số: 01/HTBT
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán