Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN – Mẫu 07/CTKT-TNCN theo TT 92

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN Mẫu 07/CTKT-TNCN mới nhất năm 2017 ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính
Hồ sơ mua Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tại Cơ quan thuế:

 
– Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu 07/CTKT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.
– Giấy phép đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp (photo công chứng)
– Giấy giới thiệu của Doanh nghiệp
– Bản photo Chứng minh thư nhân dân của người đứng tên trên giấy giới thiệu, kèm theo Chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu.

Nơi nộp hồ sơ mua Chứng từ khấu trừ thuế TNCN:
– Phòng ấn chỉ Chi cục thuế quản lý DN.
– Mỗi loại 1 bản.
Mẫu 07/CTKT-TNCN đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Kính gửi: …………………………

1. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ………………………..

 2. Mã số thuế: 0 1 0 6 2 0 8 5 6 9

3. Địa chỉ: ……………………………………
4. Số Điện thoại: …………………..    5. Số fax: ……………………..
6. Số Tài khoản: ………………7. Nơi mở Tài khoản: ……………………

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị,  đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho tôi (đơn vị chúng tôi).

Tôi (đơn vị chúng tôi) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế./.

Hà nội., ngày 10 tháng 3 năm .2017
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN – Mẫu 07/CTKT-TNCN theo TT 92
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán