Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ dùng cho cá nhân theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ dùng cho cá nhân Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc
………, ngày……… tháng……… năm 20……
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN LẺ
Kính gửi: ………………………………………
I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lẻ hóa đơn:
1. Tên tổ chức, cá nhân:
2. Địa chỉ:
Số nhà: …………..…….Ngõ (ngách, xóm) ………………
Đường phố (thôn): ……………………………………………………….
Phường (xã)………………………………………..
Quận (huyện): ……………Tỉnh (thành phố): ………………….
3. Số Quyết định thành lập tổ chức(nếu có):
Cấp ngày:………………….. Cơ quan cấp…………………….
4. Mã số thuế (nếu có):…………………………..
5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn):……………………………….
6. Số CMND người đi nhận hóa đơn:…………………………….
Ngày cấp: …………………… Nơi cấp:………………..
II. Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:
–          Tên hàng hoá, dịch vụ:………………………………..
–          Tên người mua hàng hoá, dịch vụ:……………………..
–          Địa chỉ người mua hàng hoá, dịch vụ:………………………….
–          Mã số thuế người mua hàng hoá, dịch vụ:………………………
–          Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ(nếu có):………………
–          Doanh thu phát sinh:………………………..Là tổ chức (cá nhân) không có đăng ký kinh doanh, không kinh doanh thường xuyên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.Chúng tôi xin cam kết:
– Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hoá đơn.
– Quản lý hoá đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Tải về tại đây:

Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ dùng cho cá nhân theo thông tư 39/2014/TT-BTC
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán