Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản Mẫu số 11B-HSB năm 2017

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản Mẫu số 11B-HSB năm 2017 ban hành kèm Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014

Mẫu số 11B-HSB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện/quận …………………..
Họ tên: ………………………. ,  số sổ BHXH: ………………..,
số CMND ………. cấp ngày ……… tháng ……. năm ……….tại ………..
Hiện cư trú tại: …………………..
…………………………………………..
Số điện thoại (nếu có): ………………………………………………..
Có thời gian tham gia BHXH là …. năm ….. tháng
Nghỉ việc, không đóng BHXH từ tháng….. năm……
Sinh con/Nhận nuôi con nuôi ngày …. tháng …. năm ……
Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ thai sản cho tôi theo quy định.
Tôi đề nghị được chuyển khoản tiền trợ cấp vào tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài khoản:……, số tài khoản:……………, mở tại Ngân hàng …….., chi nhánh …………… (1)./.

…………., ngày ……. tháng ….. năm …..
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Trường hợp có yêu cầu nhận tiền trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin vào nội dung này, nếu không thì gạch chéo.
(Mẫu này áp dụng đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản Mẫu số 11B-HSB năm 2017
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán