Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in, tự in theo thông tư 39

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in, tự in Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày ……. tháng …….năm  …….

ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN GTGT đặt in
(tự in, đặt in)

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)…….

Tên người nộp thuế: ….g..
Mã số thuế: ………………………………..
Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế) ………………..
Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế)……………..
Số điện thoại liên hệ:
+ Cố định: ……………..
+ Di động: ………………
Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế)………………..
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:  ……………Đào tạo kế toán thực hành ……………………
Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn …..GTGT đặt in.
Chúng tôi đề nghị … (tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa hóa đơn ……GTGT đặt in.

Chúng tôi cam kết sử dụng hóa đơn ….GTGT đặt in theo đúng quy định.

Nếu vi phạm, tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Tải về 
Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in, tự in theo thông tư 39
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán