Mẫu giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách – Mẫu số C6-13/NS

Mẫu số C6-13/NS giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách là mẫu giấy đề nghị được lập ra để đề nghị về việc tạm cấp dự toán ngân sách. Mẫu giấy đề nghị nêu rõ thông tin tổng số tiền tạm cấp, nội dung tạm cấp… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách tại đây.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán thực hành
👉 Lớp học kế toán excel

 Nội dung cơ bản của mẫu số C6-13/NS giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách như sau:

CQ chủ quản: …………………..

Đơn vị: ……………………………

Số TK: …………………………….

Mã ĐVQHNS: ……………………

Mẫu số C6-13/NS

(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)

Số:……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM CẤP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Tháng …. Năm ………

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước……………………………………………….

Căn cứ số chi dự toán thường xuyên NS………… năm 20………..của đơn vị là:

Số chi dự toán KPTX NS………… bình quân một tháng năm 20….của đơn vị là:

Để đảm bảo hoạt động chuyên môn của đơn vị trong thời gian chưa có dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị KBNN ……… tạm cấp dự toán cho đơn vị theo chi tiết sau:

Mã TKKTMã chương

ngành KT

Mã nguồn NSNNSố đơn vị đề nghịKBNN duyệt
Tổng cộng

Tổng số tiền đề nghị tạm cấp ghi bằng chữ: ……………………………………………………

Kế toán trưởngThủ trưởng đơn vị

PHẦN KBNN GHI:

Đồng ý tạm cấp dự toán cho đơn vị: ……………………………………………………………..

Số tiền bằng số: ………………………………………………………………………………………….

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………………..

…….., ngày…tháng…năm…
Kế toánKế toán trưởngGiám đốc
Mẫu giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách – Mẫu số C6-13/NS
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán