Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 – TT năm 2017

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 – TT năm 2017 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 03 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Ngày …tháng …năm …
Số: ………………

Kính gửi: ……………………………………………………………………….
Tên tôi là: …………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………
Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ……………………( Viết bằng chữ) …………….
…………………………………………………………………………………..
Lý do tạm ứng: …………………………………………………
Thời gian thanh toán: ……………………………………………

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp hoc ke toan thuc hanh Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 – TT năm 2017
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán