Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quyết định 48 và TT 200 mới nhất

Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng.

1. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quyết định 48 (Mẫu số 03 – TT) 

Đơn vi: …………..
Bộ phận:……….
                             Mẫu số: 03 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bột rưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày …tháng …năm …
Số: ………………

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………….
Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….
Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ……………………………………….(Viết bằng chữ) …………….
………………………………………………………………………………………………………………
Lý do tạm ứng: …………………………………………………………………………………………..
Thời gian thanh toán: ……………………………………………………………………………………

Giám đốc
(Ký, họtên)
Kế toán trưởng
(Ký, họtên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họtên)
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họtên)

2. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 200 (Mẫu số 03 – TT)

Đơn vi: …………………….
Bộ phận:……….
                             Mẫu số: 03 – TT

 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày …tháng …năm …
Số: ………………

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………….
Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….
Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ……………………………………….(Viết bằng chữ) …………….
………………………………………………………………………………………………………………
Lý do tạm ứng: …………………………………………………………………………………………..
Thời gian thanh toán: ……………………………………………………………………………………

Giám đốc
(Ký, họtên)
Kế toán trưởng
(Ký, họtên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họtên)
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họtên)

3. Hướng dẫn cách ghi mẫu giấy đề nghị tạm ứng:

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Giấy đề nghị tạm ứng do người xin tạm ứng viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc Quỹ (Người xét duyệt tạm ứng).
– Người xin tạm ứng phải ghi rõ họ tên, đơn vị, bộ phận và số tiền xin tạm ứng (Viết bằng số và bằng chữ).
– Lý do tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng tiền tạm ứng như: Tiền công tác phí, mua văn phòng phẩm, tiếp khách …
– Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn lại số tiền đã tạm ứng.
Giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho kế toán trưởng xem xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Công ty kế toán Hà Nội liên tục mở các lớp học kế toán thực hành như :

=> Lớp học kế toán thuế

=> Lớp học kế toán excel

=> Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu

=> Lớp học kế toán cho người đi làm

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quyết định 48 và TT 200 mới nhất
Rate this post
khuyến mại kế toán