Mẫu giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05 – TT năm 2017

Mẫu giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05 – TT năm 2017 dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán.

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 05 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày …tháng …năm….

Kính gửi: ……………………………………………………………………..
Họ và tên người đề nghị thanh toán: …………………………………………
Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………..
nội dung thanh toán: …………………………………………………….
Số tiền: ………………………………………..( Viết bằng chữ): …………………
……………………………………………………………………………….
(Kèm theo: ………………… chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp hoc ke toan thuc hanh Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05 – TT năm 2017
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán