Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo quyết định 48 và TT 200 mới nhất

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo quyết định 48 (Mẫu số: 05 – TT)

Đơn vi:……………….
B phn:……….
                       Mu s: 05 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIĐỀ NGH THANH TOÁN

Ngày …tháng …năm….

Kính gi: ……………………………………………………………………………………….

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ……………………………………………………….
Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………
nội dung thanh toán: ………………………………………………………………………….
Số tiền: ………………………………………..( Viết bằng chữ): …………………………..
……………………………………………………………………………………………………
(Kèm theo: ………………… chứng từ gốc)

Ngườđề ngh thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyt
(Ký, họ tên)

2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200 (Mẫu số: 05 – TT)

Đơn vi: ………………………………………………..
B phn:……….
                       Mu s: 05 – TT

  (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
GIĐỀ NGH THANH TOÁN
Ngày …tháng …năm….

Kính gi: ……………………………………………………………………………………….

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ……………………………………………………….
Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………
nội dung thanh toán: ………………………………………………………………………….
Số tiền: ………………………………………..( Viết bằng chữ): …………………………..
……………………………………………………………………………………………………
(Kèm theo: ………………… chứng từ gốc)

    Người đề nghị thanh toán        Phụ trách bộ phận      Kế toán trưởng        Giám đốc duyệt
(Ký, họ tên)                            (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)

3. Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị thanh toán: 

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc Quỹ (Hoặc người xét duyệt chi).
– Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và bằng chữ).
– Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.
– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.
Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc Quỹ (Hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Công ty kế toán Hà Nội liên tục mở các lớp học kế toán thực hành như :

=> Lớp học kế toán thuế

=> Lớp học kế toán excel

=> Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu

=> Lớp học kế toán cho người đi làm

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo quyết định 48 và TT 200 mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán