Mẫu Giấy đề nghị thu hồi ứng trước mới nhất – Mẫu C2-04/NS

Mẫu C2-04/NS – Mẫu Giấy đề nghị thu hồi ứng trước. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước của Bộ Tài chính. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung cơ bản của giấy đề nghị thu hồi ứng trước như sau:

GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI ỨNG TRƯỚC

Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang tạm ứng

Ứng trước đủ ĐKTT sang thực chi

Căn cứ số dư ứng trước đến ngày……. /……. /…….. và Quyết định giao dự toán số:……………ngày………………..

của…………………………………………………………………

Kho bạc Nhà nước…………………………………..chuyển Ứng trước chưa đủ ĐKTT…………..Ứng trước đủ ĐKTT………….thành Tạm ứng………….Thực chi…………….theo chi tiết sau:

Tên đơn vị :………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản:………………………………………Tại KBNN:……………………………………………………

Tên CTMT, DA:…………………………………………………………………………………………………….

Mã CTMT, DA:………………………………..Số CKC, HĐK Số CKC, HĐTH…………………………

STT

NDKT

chương

ngành KT

nguồn NSNN

Số dư ứng trướcSố chuyển sang tạm ứng/thực chi
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ…………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng……. năm………

Kế toán trưởng                                                                           Thủ trưởng đơn vị

Phần kho bạc nhà nước ghi

Thu hồi số đã Ứng trước chưa đủ ĐKTT…………….Ứng trước đủ ĐKTT………………thành Tạm ứng…………….

Thực chi……………..

Số tiền ghi bằng số:……………………………………………………………………………….

Số tiền ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………..

Bộ phận kiểm soát                                                              Bộ phận kế toán

Ngày……. tháng……………năm…………                             Ngày……. tháng………năm…………

Kiểm soát                Phụ trách              Kế toán            Kế toán trưởng      Giám đốc KBNN

Tải về

Mẫu Giấy đề nghị thu hồi ứng trước mới nhất – Mẫu C2-04/NS
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán