Mẫu giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN mới nhất

Mẫu giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN là mẫu giấy được lập ra để đề nghị về việc xác nhận số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước. Mẫu giấy đề nghị nêu rõ thông tin đề nghị xác nhận, các thông tin xác nhận. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN như sau:

CƠ QUAN/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ ………. Mẫu số: C1-10/NS
(Ban hành theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP NSNN

Số: ………………

Kính gửi: ……………………………………..

I- THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN:

Người đề nghị xác nhận: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan thuế: ……………………………………………………………………………………

Xác nhận số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước của: <Tên người nộp thuế>……………….. Mã số thuế: …………

Các thông tin cần xác nhận:

STT Số chứng từ Ngày chứng từ Ngân hàng/KBNN thực hiện giao dịch nộp thuế Nội dung nộp NSNN Số tiền Ghi chú
1
2
Tổng cộng
Các thông tin khác cần xác nhận:
…………, ngày…tháng…năm…
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng cơ quan/ người đề nghị
(Ký tên và đóng dấu)

II- CƠ QUAN THUẾ XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP NSNN

Cơ quan thuế xác nhận số thuế đã nộp tiền thuế vào NSNN của người nộp thuế: <Tên người nộp thuế> ………………………. Mã số thuế:

Xác nhận đến ngày ……./ ……../ ………., kết quả như sau:

STT Số chứng từ Ngày chứng từ Ngân hàng/KBNN thực hiện giao dịch nộp thuế Nội dung nộp NSNN Số tiền Ghi chú
1
2
Tổng cộng
Các thông tin khác cần xác nhận:
Ngày …. tháng … năm …
CƠ QUAN THUẾ …
Người đối chiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

Tải về

Mẫu giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán