Mẫu giấy đi đường – Mẫu số 04- LĐTL mới nhất 2018

Dưới đây là mẫu giấy đi đường hiện nay được sử dụng, Mẫu số 04 – LĐTL, Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về đơn vị.

Đơnv………..
B phn…….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————
Mu s 04- LĐTL
(Ban hành theo QĐ Số :
48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
GIĐĐƯỜNG
Số……………………

Cấp cho:…………………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………….
Được cử đi công tác tại:…………………………………………………………………………………………..
Theo công lệnh ( hoặc giấy giới thiệu) số…. ngày…. tháng…. năm….
Từ ngày…..tháng…..năm…….đến ngày….. tháng…. năm…….

Ngày….tháng…..năm…..
Người duyt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ting trước
Lương…………………………………….đ
Công tác phí……………………………đ
Cộng………………………………………đ

Nơi đi…
Nơi đến…
Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan
(Kýtên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi…
Nơi đến…
Nơi đi…
Nơi đến…

– Vé người……………………………………….vé x…………………đ = ………………………đ
– Vé cước ………………………………………..vé x…………………đ = ………………………đ
– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại………….vé x…………………đ = ……………………..đ
– Phòng nghỉ……………………………………..vé x………………….đ = ……………………..đ
1- Phụ cấp đi đường: Cộng……………………………………………………………………….đ
2- Phụ cấp lưu trú: …………………………………………………………………………………..đ
Tổng cộng ngày công tác:………………………………………………………………………….đ

Ngày….tháng….năm….

Duyệt
Số tiền được thanh toán là………………………

Ngườđi công tác
(Ký, họ tên)
Ph trách b phn
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Mẫu giấy đi đường – Mẫu số 04- LĐTL mới nhất 2018
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán