Mẫu Giấy đi đường mới nhất 2018 – Mẫu số 04 – LĐTL theo TT 133 và 200

Mẫu Giấy đi đường mới nhất – Mẫu số 04 – LĐTL được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Mẫu giấy đi đường là căn cứ để các cán bộ và người lao động làm các thủ tục cần thiết khi đi công tác và thanh toán công tác phí. Bạn có thể tải miễn phí mẫu giấy đi đường – Mẫu số 04-LĐTL về, tham khảo sử dụng với đầy đủ các thông tin dành cho chuyến công tác như: tiền ứng, số ngày công tác, độ dài chặng đường… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đi đường tại đây.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán thực hành
👉 Lớp học kế toán excel

Mẫu 1: Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …….

Bộ phận: …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Mẫu số 04-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày
26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: ………………

Cấp cho: …………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác tại: …………………………………………………………………………….

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số ………….. ngày ……….. háng ………… năm ……….

Từ ngày……….tháng…….năm………. đến ngày………tháng……..năm……

Ngày….tháng…..năm….
Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương ………………………….đ

Công tác phí ………………….đ

Cộng ……………………………đ

Nơi đi
Nơi đến
NgàyPhương tiện sử dụngĐộ dài chặng đườngSố ngày công tácLý do lưu trúChứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)
1234567
Nơi đi…..
Nơi đến…
Nơi đi…..
Nơi đến……
– Vé người ……………………………………….véx…………………đ = ………………………đ
– Vé cước ………………………………………..véx…………………đ = ………………………đ
– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại ……………véx…………………đ = ………………………đ
– Phòng nghỉ …………………………………….véx…………………đ = ………………………đ
1- Phụ cấp đi đường: Cộng …………………………………..đ

2- Phụ cấp lưu trú: ………………………………………………đ

Tổng cộng ngày công tác: …………………………………….đ

Ngày…….tháng…….năm……
Duyệt
Số tiền được thanh toán là …………………….
Người đi công tác
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mẫu 2: Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu số: 04 – LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị:…………….….. 

Bộ phận:……………….

Mẫu số: 04-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Cấp cho:………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác tại:…………………………………………………………………………………

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số………………… ngày …. tháng …. năm ….

Từ ngày ….. tháng …..năm ……. đến ngày….. tháng…. năm…….

Ngày …. tháng ….. năm …..

Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương…………………………………….đ

Công tác phí…………………………….đ

Cộng………………………………………đ

Nơi đi…
Nơi đến…
NgàyPhương tiện sử dụngĐộ dài chặng đườngSố ngày công tácLý do lưu trúChứng nhận của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)
1234567
Nơi đi…
Nơi đến…
Nơi đi…
Nơi đến…

– Vé người………………………………………. vé x…………………đ = ………………………đ

– Vé cước ………………………………………. vé x…………………đ = ………………………đ

– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại……………. vé x…………………đ = ………………………đ

– Phòng nghỉ…………………………………….. vé x………………….đ = ……………………..đ

1- Phụ cấp đi đường: Cộng………………………………………………………………………..đ

2- Phụ cấp lưu trú: ………………………………………………………………………………….đ

Tổng cộng ngày công tác:………………………………………………………………………….đ

Ngày …. tháng …. năm …
Duyệt
Số tiền được thanh toán là………………………
Người đi công tác
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Download mẫu giấy đi đường

Mẫu Giấy đi đường mới nhất 2018 – Mẫu số 04 – LĐTL theo TT 133 và 200
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán