Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS mới nhất

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS mới nhất 2017 theo Thông tư 84/2016/TT-BTC được sử dụng khi nộp tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước

Mẫu số: C1-02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)
Không ghi vào khu vực nàyGIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt □       Chuyển khoản □
Loại tiền:          VND □       USD □          Khác: …………
Mã hiệu: ………
Số: ……………
Số tham chiếu(1):…………………

Người nộp thuế: ………………………….. Mã số thuế:………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………….……………… Quận/Huyện: ……………………
Tỉnh, TP:  ………………………………………………………………..
Người nộp thay: ………………………………………………………………..
Địa chỉ: …………………………….…………………… Quận/Huyện: ……………………
Tỉnh, TP:  …………………………………………………………………

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:         TK thu NSNN □      TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □
vào tài khoản của KBNN: ……………………………….  Tỉnh, TP: ………………….
Mở tại NH ủy nhiệm thu: ……………………………………………………………………………..
Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:
Kiểm toán nhà nước □     Thanh tra tài chính □
Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu: ………………………………………………………….

Phần dành cho người nộp thuế ghiPhần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi
STTSố tờ khai/ Số quyết định / Số thông báoKỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báoNội dung các khoản nộp NSNNSố nguyên tệSố tiền VNDMã chươngMã tiểu mục
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): …………………………………………………………….

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
Mã CQ thu: ………………………..
Mã ĐBHC: ………………………..
Nợ TK: …………………….
Có TK: ……………………..

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày… tháng… năm…
NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày… tháng… năm…
Người nộp tiềnKế toán trưởngThủ trưởng đơn vịThủ quỹKế toánKế toán trưởng
(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp nộp thuế điện tử: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), Ngân hàng/ Kho bạc Nhà nước thực hiện ký số; ghi tên; ngày, giờ
(1) Trường hợp nộp thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống tự động điền số tham chiếu để phục vụ công tác quản lý.
(2) Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND; Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp hoc ke toan thuc hanh Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán