Mẫu giấy rút dự toán ngân sách mới nhất – Mẫu C2-02a/NS

Mẫu C2-02a/NS – Giấy rút dự toán ngân sách được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.  Mẫu giấy rút dự toán ngân sách có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Lưu ý: Mẫu C2-02a/NS giấy rút dự toán ngân sách chúng tôi cung cấp gồm các loại file: Mẫu C2-02a/NS doc; Mẫu C2-02a/NS pdf và Mẫu C2-02a/NS excel. Bạn có thể chọn mẫu file mình cần và tải về để chỉnh sửa.

Nội dung cơ bản của Mẫu giấy rút dự toán ngân sách như sau:

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Đơn vị rút dự toán:……………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản:…………………………………………..Tại KBNN:…………………………………………………………….

Tên CTMT, DA:…………………………………………………………………………………………………………………

Mã CTMT, DA:………………………………………………………………………………………………………………….

Số CKC, HĐK: Số CKC, HĐTH:…………………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toánMã NDKTMã chươngMã ngành KTMã nguồn NSNNSố tiền
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………………………..

Đơn vị nhận tiền:………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản:…………………………………………………………………………………………………………………

Tại KBNN (NH):…………………………………………………………………………………………………………

Hoặc người nhận tiền:………………………………………………………………………………………………..

Số CMND:…………………….Cấp ngày:…………………..Nơi cấp:……………………………………………

Bộ phận kiểm soát của KBNN

Ngày …. tháng …. năm ….

Kiểm soát Phụ trách

Đơn vị sử dụng ngân sáchNgày …. tháng …. năm ….

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(ký, ghi họ tên) (ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Người nhận tiền

Ngày…tháng…năm…

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Thanh toán ngày … tháng … năm …

Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KHO BẠC NHÀ NƯỚC (NGÂN HÀNG) B

Ngày … tháng … năm …

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Tải về

Mẫu giấy rút dự toán ngân sách mới nhất – Mẫu C2-02a/NS
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán