Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng – Mẫu số 04-TT mới nhất

Giấy thanh toán tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

Dưới đây là Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

Đơn vi:………..
B phn:……….
Mu s: 04 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
GIY THANH TOÁN TIN TNG
Ngày …tháng …năm …
Số: …………….
Nợ: …………….
Có: …………….

– Họ và tên người thanh toán: …………………………………………………………………………….
– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………….
– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền
A 1
I- Số tiền tạm ứng ……………………………..
  1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
……………………………..
  1. Số tạm ứng kỳ này:
……………………………..
– Phiếu chi s: ………….ngày………. ……………………………..
– Phiếu chi s: ………….ngày………. ……………………………..
– …. ……………………………..
II- Số tiền đã chi ……………………………..
  1. Chứng từ số …………ngày……..
……………………………..
  1. …..
……………………………..
III- Chênh lệch ……………………………..
  1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)
……………………………..
  1. Chi quá số tạm ứng (II – I)
……………………………..
Giáđốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(Ký, họ tên)
Ngườđề ngh thanh toán
(Ký, họ tên)
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng – Mẫu số 04-TT mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán