Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng Mẫu số 04 – TT theo TT 200

Giấy thanh toán tạm ứng là chứng từ kế toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, kế toán thanh toán chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc doanh nghiệp duyệt.

Đơn vị: ……….
Bộ phận: …….
Mẫu số: 04 – TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của BTC)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày … tháng … năm …

Số: ………………………..
Nợ: ……………………….
Có: ………………………..

– Họ và tên người thanh toán: …………………………………………………………………………………………………..

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………………………………….

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I- Số tiền tạm ứng

……………………………..

  1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

……………………………..

  1. Số tạm ứng kỳ này:

……………………………..

– Phiếu chi số: ………….ngày ………

……………………………..

– Phiếu chi số: ………….ngày ………

……………………………..

– ….

……………………………..

II- Số tiền đã chi

……………………………..

  1. Chứng từ số ………… ngày ……..

……………………………..

  1. …..

……………………………..

III- Chênh lệch

……………………………..

  1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)

……………………………..

  1. Chi quá số tạm ứng (II – I)

……………………………..

 

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(Ký, họ tên)
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp hoc ke toan thuc hanh Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Tải về

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng Mẫu số 04 – TT theo TT 200
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán