Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 02/UQ-QTT-TNCN năm 2016

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN mới nhất năm 2016 – 2017 ban hành kèm theo Thông tư 92/2016/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính

Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015
 của Bộ Tài chính)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY UỶ QUYỀN
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Năm 2016

Tên tôi là: Trần văn B. Quốc tịch: Việt Nam
Mã số thuế: 545234233434

Năm 2016 tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty A ;

Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị…………. và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

Đề nghị Công ty A (Mã số thuế:545234233434) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày .02. tháng .03. năm ..2017
NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 02/UQ-QTT-TNCN năm 2016
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán