Mẫu giấy xác nhận lương năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG

Họ và tên                 :…………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ                      :…………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND                  :…………………………………………………………………………………………………………………

Hiện đang làm việc tại : ……………………..

Địa chỉ công ty          : ………………..

Điện thoại                 : ………….
Bộ phận                   : ……………              Chức vụ: …………..

Hợp đồng lao động    : o Thời vụ                  o Thời hạn 1 năm                     o Thời hạn 2 năm
oThời hạn 3 năm        o Không xác định thời hạn         o Khác……

Thời hạn hiệu lực       : Từ 20/09/___

Ngày vào làm việc      : 20/09/___

Mức lương chính        : ………….. VNĐ/ tháng             Trước thuế o              Sau thuế o

Thu nhập khác          : ……………VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng

Hà Nội, ngày tháng ___ năm __

Xác nhận của công ty                                                                      Ký và ghi rõ họ tên
   Xác nhận các thông tin về chức vụ,
      thời gian làm việc và mức lương
               nêu trên là chính xác

Mẫu giấy xác nhận lương năm 2018
5 (100%) 2 votes
khuyến mại kế toán