Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng – Mẫu số 01GTKT3/001 do cục thuế phát hành

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) do cục thuế phát hành Mẫu số 01GTKT3/001 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

TÊN CỤC THUẾ:…………….  Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: 01AA/14P
Liên 1: Lưu                                         Số:0000001
Ngày………tháng………năm 20…..

Đơn vị bán hàng:…………………………………………….
Mã số thuế:………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………….

Điện thoại:……………………….Số tài khoản………………………….
Họ tên người mua hàng…………………………………………
Tên đơn vị………………………………………………….
Mã số thuế:………………………………………………………………
Địa chỉ………………………………………………
Số tài khoản……………………………………………………………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 2 3 5 6=4×5
                                      Cộng tiền hàng:                                                                        …………………………
Thuế suất GTGT:………..   %,      Tiền thuế GTGT:  ……………………
Tổng cộng tiền thanh toán  ………….………………..
Số tiền viết bằng chữ:…………………………………………………..
Người mua hàng  Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(In tại Công ty in……., Mã số thuế…………)
Ghi chú:
– Liên 1: Lưu
– Liên 2: Giao người mua
– Liên 3:…..

Download Mẫu hóa đơn GTGT để biết thêm chi tiết

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)

Nguyên tắc lập hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT)

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

c) Hoá đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

d) Hoá đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hoá đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hoá đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hoá đơn được phân chia.

Tag: Hóa đơn GTGT,Hóa đơn VAT,Hóa đơn đỏ,Mẫu hóa đơn GTGT do cục thuế phát hành,Hóa đơn giá trị gia tăng,Hóa đơn tài chính,Hoá đơn bán hàng,Nghị định 51-2010-NĐ-CP,Thông tư số 153-2010-TT-BTC,Mẫu số 01GTKT3,Quy định xử phạt vi phạm về hóa đơn tài chính,

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng – Mẫu số 01GTKT3/001 do cục thuế phát hành
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán