Mẫu hợp đồng lao động khoán việc mới nhất

Trước khi sử dụng mẫu này kế toán cần biết phân biệt giữa hợp đồng lao động và hợp đồng lao động khoán việc nhé:

Hợp đồng lao động: là Hợp đồng mà người lao động chỉ cẩn dùng sức lao động của mình để hoàn thành CV do người sử dụng lao động giao. .

Còn hợp đồng giao khoán ( khoán việc )là hợp đồng mà người được nhận giao khoán phải bỏ toàn bộ hoặc một phần vật chất + sức lao động của mình để nhận được phần tiền công giao khoán. Theo quy định của Bộ luật lao động thì DN phải đóng BHXH, BHYT cho người có Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Doanh nghiệp khi sử dụng lao động phải có giao kết bằng Hợp đồng lao động với người lao động. Không được giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên. Do đó, phải căn cứ vào bản chất CV của người lao động để biết được là phải ký Hợp đồng lao động hay chỉ cần ký hợp đồng giao khoán như đã nói ở trên. Trường hợp bản chất công việc của người lao động phải ký hợp đồng lao động mà lại ký hợp đồng giao khoán sẽ à sai quy định. Lưu ý: ký hợp đồng khoán viêc phải khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân tại nguồn.

Dưới đây là Mẫu hợp đồng khoán việc:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-***—–

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:68/HĐKV)
Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2018

BÊN A (BÊN THUÊ):
CÔNG TY                 : ………………..
Địa chỉ                         : ………………………………
Điện thoại                   :       ……………………….                                       Fax:
Đăng ký kinh doanh   : …………………………..
Mã số thuế                  :…………………………….
Đại diện                      : Ông/Bà:   ………………..
Chức vụ                      : giám đốc

BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):

Ông/bà                        : ………………….

Sinh ngày                    : ………………
Địa chỉ                         : …………………..
CMND số                   :  …………………
Nơi cấp                       : ………………………..

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung công việc
………………………………… …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Tiến độ thực hiện công việc
……………………… ……………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao
3.1.            Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng khoán việc này. Tổng mức thù lao là:………… VNĐ. (Bằng chữ:…..Mười triệu đồng chẵn..);
3.2.            Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là:…………… VNĐ;
3.3.            Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi hoàn thành công việc theo hợp đồng.
3.4. Hình Thức thanh toán: Tiền mặt.
Tùy vào từng công việc cụ thể mà các bạn soạn hợp đồng khoán việc tương ứng cho Điều 4 + 5 và 6
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
4.1.            Nghiên cứu kỹ các chứng từ – sổ sách kế toán cho Bên B cung cấp để quyết định cùng tham gia thực hiện;
4.3.            Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;
4.4.            Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và của pháp luật.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
5.1.            Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;
5.2.            Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;
5.3.            Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng;
5.4.            Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
5.5.            Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
5.6.            Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;
5.7.            Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.
Điều 6. Điều khoản chung
6.1.            Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;
6.2.            Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết ;
6.3.            Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay sau khi Bên B nhận được tiền tạm ứng lần đầu ;
6.4.            Hợp đồng này gồm  trang  Điều, được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ  bản.

BÊN A
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu hợp đồng lao động khoán việc mới nhất
5 (100%) 2 votes
khuyến mại kế toán