Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 02/QTT-TNCN năm 2017

Mẫu 02/QTT-TNCN – Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công)   
[01] Kỳ tính thuế: Năm ……. (từ tháng …/… đến tháng…/….)
[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:…………………….

           [05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ………………………………………….
[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ……………………
[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:……………..[11] Email: ………….
[12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):……[12a] Mở tại: ………
[13] Tên đại lý thuế (nếu có):…..…………………………

           [14] Mã số thuế:

[15] Địa chỉ: …………………………………
[16] Quận/huyện: …………… [17] Tỉnh/thành phố: …………………
[18] Điện thoại: ………….  [19] Fax: ……….. [20] Email: ………….
[21] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ………..Ngày:………………

STTChỉ tiêuMã chỉ tiêuĐơn vị tínhSố tiền/Số người
1Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26][22]VNĐ
aTổng TNCT phát sinh tại Việt Nam[23]VNĐ
Trong đó:Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế[24]VNĐ
Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định[25]VNĐ
bTổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam[26]VNĐ
2Số người phụ thuộc[27]Người
3Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33][28]VNĐ
aCho bản thân cá nhân[29]VNĐ
bCho những người phụ thuộc được giảm trừ[30]VNĐ
cTừ thiện, nhân đạo, khuyến học[31]VNĐ
dCác khoản đóng bảo hiểm được trừ[32]VNĐ
eKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ[33]VNĐ
4Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28][34]VNĐ
5Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ[35]VNĐ
6Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+[39] + [40][36]VNĐ
aĐã khấu trừ[37]VNĐ
bĐã tạm nộp[38]VNĐ
cĐã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)[39]VNĐ
dĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm[40]VNĐ
7Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43][41]VNĐ
aTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế[42]VNĐ
bTổng số thuế TNCN được giảm khác[43]VNĐ
8Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ
[44]=[35]-[36]-[41] >= 0
[44]VNĐ
9Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ
[45] = [35]-[36]-[41] < 0
[45]VNĐ
aTổng số thuế đề nghị hoàn trả [46]=[47]+[48][46]VNĐ
Trong đó:Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế[47]VNĐ
Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác[48]VNĐ
bTổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau [49]=[45]-[46][49]VNĐ

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: …………………..
Chứng chỉ hành nghề số:……..
…,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 02/QTT-TNCN năm 2017
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán