Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu Mẫu số 04/GTGT theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu Mẫu 04/GTGT mới nhất năm 2017 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)
[01] Kỳ tính thuế: * Lần phát sinh
 * Tháng……… năm …… hoặc quý…. năm…
[02] Lần đầu:[03] Bổ sung lần thứ [    ]

[04] Tên người nộp thuế:………………………………..

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………………
[07] Quận/huyện: ………………….. [08] Tỉnh/thành phố: ………………………
[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:…………..[11] Email: ……………….
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………….

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………..
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……….. [19] Email: ………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số……………………..ngày………………
                                                                                                         Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTNhóm ngànhDoanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuếDoanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuếTỷ lệ GTGTThuế giá trị gia tăng phải nộp
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1Phân phối, cung cấp hàng hoá[21][22]1%[23]=[22]x1%
2Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu[24]5%[25]=[24]x5%
3Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu[26]3%[27]=[26]x3%
4Hoạt động kinh doanh khác[28]2%[29]=[28]x2%
Tổng[30]=[22]+[24]+[26]+[28][31]=[23]+[25]+[27]+[29]

Tổng doanh thu [32]=[21]+[30]:……………………….
Tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp [33]=[31]:…………….

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI L THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
 …., ngày ……..tháng……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu Mẫu số 04/GTGT theo TT 156
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán