Mẫu Nhật ký – Sổ cái mới nhất – Mẫu S01-H

Mẫu S01-H: Mẫu Nhật ký – Sổ cái là mẫu dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu nhật ký – sổ cái được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán tổng hợp
👉 Lớp học kế toán cho người đi làm

 Nội dung cơ bản của Mẫu nhật ký – sổ cái như sau:

Đơn vị: ……………….
Mã QHNS: ……………

Mu số: S01-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

NHẬT KÝ – SỔ CÁI

Năm: ……………….

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ
Diễn giải
Số tiền phát sinhSố hiệu TK đối ứngSố
thứ tự dòng
Tài khoản ……Tài khoản ……Tài khoản ……Tài khoản ……Tài khoản ……
Số hiệuNgày, thángNợNợNợNợNợNợ
ABCD1EFG23456789
– Số dư đầu năm

– Điều chỉnh số dư đầu năm

– Phát sinh trong tháng
– Cộng số phát sinh thángxxx
– Số dư cuối thángxxx
– Cộng luỹ kế từ đầu nămxxx

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: ………………………………..

NGƯỜI LẬP S

(Ký, họ tên)

K TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng… năm……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tải về

Mẫu Nhật ký – Sổ cái mới nhất – Mẫu S01-H
5 (100%) 5 votes
khuyến mại kế toán