Mẫu Sổ nhật ký chung mới nhất – Mẫu S04-H

Mẫu S04-H: Mẫu Sổ nhật ký chung là mẫu dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán tổng hợp
👉 Lớp học kế toán cho người đi làm

 Nội dung của mẫu sổ nhật ký chung

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S04-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 S NHT KÝ CHUNG

Năm: ………………..

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiĐã ghi Sổ CáiSTT dòngSố hiệu tài khoản đối ứngSố phát sinh
Số hiệuNgày, thángNợ
ABCDEFG12
Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sauxxx

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ …………………………………………….

NGƯỜI LẬP S

(Ký, họ tên)

K TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng… năm……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tải về

Mẫu Sổ nhật ký chung mới nhất – Mẫu S04-H
5 (100%) 2 votes
khuyến mại kế toán