Mẫu sổ Nhật Ký Chung theo quyết định 48 và TT 200 trên Excel

Sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung dùng làm căn cứ để ghi sổ cái

1. Mẫu sổ Nhật ký chung trên Excel: 

  Bảng báo cáo
Tháng BC TK Báo cáo Nối tháng và TK BC
NHẬT KÝ CHUNG
Năm 2014 1 NKC 1;NKC
Mã TK: Tên TK:
ĐVT: VNĐ
Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK Nợ TK đối Số phát sinh Số dư TK cấp 1 (in sổ cái) TK chi tiết (in sổ chi tiết) Tháng BC Chỉ tiêu lưu chuyển TT
Số hiệu Ngày tháng TK Có ứng Nợ Nợ
A B C D E F (1) (2) (3) (4)
Tháng…..năm…..
Số dư đầu kỳ
Phát sinh trong kỳ
1/1/2013 PKT001 1/1/2013 Kết chuyển lãi của năm 2012 4212 4211 46,684,500
1/1/2013 PKT001 1/1/2013 Kết chuyển lãi của năm 2012 4211 4212 46,684,500

Tải Mẫu sổ Nhật Ký Chung trên Excel

2. Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định 48 của Bộ Tài Chính:

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số: S03a – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm: ….
Đơn vị tính: ……………..
Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi Sổ Cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng Số phát sinh
Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E G H 1 2
Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sau x x x
– Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….
– Ngày mở sổ: …….
Ngày ….tháng ….năm …..
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu sổ Nhật ký chung theo thông tư 200 của Bộ Tài Chính:

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số: S03a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm: ….
Đơn vị tính: ……………..
Ngày,
tháng
ghi sổ
Chứng từ Diễn giải Đã ghi
Sổ Cái
STT
dòng
Số hiệu
TK
đối ứng
Số phát sinh
Số
hiệu
Ngày,
tháng
Nợ
A B C D E G H 1 2
Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sau x x x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….
– Ngày mở sổ: …….

Ngày ….tháng ….năm …..
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Mẫu sổ Nhật Ký Chung theo quyết định 48 và TT 200 trên Excel
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán