Mẫu sổ Nhật Ký Chung theo quyết định 48 và TT 200 trên Excel

Sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung dùng làm căn cứ để ghi sổ cái

1. Mẫu sổ Nhật ký chung trên Excel: 

 Bảng báo cáo
Tháng BCTK Báo cáoNối tháng và TK BC
NHẬT KÝ CHUNG
Năm 20141NKC1;NKC
Mã TK:Tên TK:
ĐVT: VNĐ
Ngày tháng ghi sổChứng từDiễn giảiTK NợTK đốiSố phát sinhSố dưTK cấp 1 (in sổ cái)TK chi tiết (in sổ chi tiết)Tháng BCChỉ tiêu lưu chuyển TT
Số hiệuNgày thángTK CóứngNợNợ
ABCDEF(1)(2)(3)(4)
Tháng…..năm…..
Số dư đầu kỳ
Phát sinh trong kỳ
1/1/2013PKT0011/1/2013Kết chuyển lãi của năm 20124212421146,684,500
1/1/2013PKT0011/1/2013Kết chuyển lãi của năm 20124211421246,684,500

Tải Mẫu sổ Nhật Ký Chung trên Excel

2. Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định 48 của Bộ Tài Chính:

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số: S03a – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm: ….
Đơn vị tính: ……………..
Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiĐã ghi Sổ CáiSTT dòngSố hiệu TK đối ứngSố phát sinh
Số hiệuNgày, thángNợ
ABCDEGH12
Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sauxxx
– Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….
– Ngày mở sổ: …….
Ngày ….tháng ….năm …..
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu sổ Nhật ký chung theo thông tư 200 của Bộ Tài Chính:

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số: S03a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm: ….
Đơn vị tính: ……………..
Ngày,
tháng
ghi sổ
Chứng từDiễn giảiĐã ghi
Sổ Cái
STT
dòng
Số hiệu
TK
đối ứng
Số phát sinh
Số
hiệu
Ngày,
tháng
Nợ
ABCDEGH12
Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sauxxx

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….
– Ngày mở sổ: …….

Ngày ….tháng ….năm …..
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Mẫu sổ Nhật Ký Chung theo quyết định 48 và TT 200 trên Excel
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán