Mẫu phiếu chi tiền mặt và cách viết theo QĐ 48 Và TT 200 mới nhất

Phiếu chi là chứng từ kế toán được lập khi kế toán chi tiền mặt ra khỏi quỹ tiền của công ty, có thể là chi tiền lương, chi mua hàng hóa…

Dưới đây lopketoan.com sẽ cung cấp cho các bạn mẫu phiếu chi tiền mặt theo quyết định 48 và thông tư 200.

1. Mẫu phiếu chi theo thông tư 200:

Đơn vị:….. ………………… ……………..
Địa chỉ:……………………………………..…                       Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                                                                                                Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
PHIẾU CHI
Ngày …… tháng …năm …
                                                                           Quyển số: ………………….
 Số: …..… ……………
Nợ: ……………………………
Có: ……………………………

Họ và tên người nhận tiền: ……………
Địa chỉ: ……………………..…………….
Lý do chi: …………………..…
Số tiền: ……………… (Viết bằng chữ): …….……………………….
Kèm theo: ………………Chứng từ gốc.
Ngày…05… tháng…01… năm… 2014…
       Giám đốc                Kế toán trưởng       Người nhận              Người lập          Thủ quỹ
(Ký, họ tên, đóng dấu)     (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)      (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ……/……
Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ……………………………………………………………
Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………………..
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

2. Mẫu phiếu chi theo quyết định 48:

Đơn vị: …..
Địa chỉ:…
Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐBTC ngày 14/09/2006
của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU CHI
Ngày …… tháng ….. năm……
  Quyển số: …………………
Số: …………………..
Nợ: ………………………………
Có: ………………………………

Họ và tên người nộp tiền: …………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………..
Lý do nộp: …………………………………………………………….
Số tiền: ……………………. (Viết bằng chữ): …………….
Kèm theo: …………………………… Chứng từ gốc.
Ngày ….. tháng …. năm….
Hoàng Trung Thật         Nguyễn Mai Liên   Nguyễn Thu Huệ  Nguyễn Thu Huệ     Nguyễn Văn Hiệp

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
     Người lập              Thủ quỹ              Người nhận tiền
(Ký, họ tên)          (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): …………………………..
Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ………………………………………………………………………………………..
Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………………………………
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).

3. Cách viết phiếu chi tiền mặt:

Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.

–         Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.

–         Dòng “ Lý do chi” Ghi rõ nội dung chi tiền.

–         Dòng “ Số tiền ” Ghi bằng số hoặc bằng chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là VNĐ hay USD..

Phiếu chi được lập thành 3 liên và chi sau khi có đầy đủ chữ ký ( ký sống từng liên ) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuát quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ , tên vào Phiếu chi.

 Liên 1: Lưu ở nơi lập phiếu

Liên 2: Thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chừng từ gốc để vào sổ kế toán.

Liên 3: Giao cho người nhận tiền.

Chú ý khi ghi phiếu chi:

+ Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.

+ Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

Mẫu phiếu chi tiền mặt và cách viết theo QĐ 48 Và TT 200 mới nhất
5 (100%) 2 votes
khuyến mại kế toán