Mẫu phiếu nhập kho và cách viết theo TT 200 và QĐ 48 – Mẫu số: 01 – VT

Sau đây lopketoan.com xin gửi tới các bạn 2 mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200 và QĐ 48 có hướng dẫn cách viết cụ thể.

Phiếu nhập kho nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.

1. Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200 – Mẫu số: 01 – VT

Đơn vi:  …………………
Bộ phận:……….
                             Mẫu số: 01 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

             Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

      PHIẾU NHẬP KHO

Ngày….tháng….năm……
Số………………………..

Nợ……………………..
Có.……………………..

– Họ và tên người giao: …………………………………………………………………………………….
– Theo…………….. số………..ngày……….tháng……….năm…………của…………………………..
Nhập tại kho: ……………………………………………….địa điểm:…………………………………….

STTTên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóaMã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Theo
chứng từ
Thực nhập
ABCD1234
        
 Cộngxxxxx 

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………
– Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm….
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người giao hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có
nhu cầu nhận)
(Ký, họ tên)

2. Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 48 – Mẫu số: 01 – VT

Đơn vi: ……………………
Bộ phận:……….
                                 Mẫu số: 01 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày….tháng….năm……
Số………………………..

Nợ……………………..
Có.……………………..

– Họ và tên người giao: …………………………………………………………………………………….
– Theo…………….. số………..ngày……….tháng……….năm…………của…………………………..
Nhập tại kho: ……………………………………………….địa điểm:…………………………………….

STTTên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóaMã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Theo
chứng từ
Thực nhập
ABCD1234
        
 Cộngxxxxx 

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………
– Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm….
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người giao hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có
nhu cầu nhận)
(Ký, họ tên)

3. Cách viết mẫu phiếu nhập kho:

Góc trên bên trái của Phiếu nhập kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận nhập kho. Phiếu nhập kho áp dụng trong các trường hợp nhập kho vật tư, công cụ, dụng cụ mua ngoài thuê ngoài gia công chế biến,  hoặc thừa phát hiện trong kiểm kê.
Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu nhập và ngày, tháng, năm lập phiếu, họ tên người giao vật tư, công cụ, dụng cụ, số hoá đơn hoặc lệnh nhập kho, tên kho, địa điểm kho nhập.
Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ.
Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ (hoá đơn hoặc lệnh nhập).
Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực nhập vào kho.
Cột 3, 4: Do kế toán ghi đơn giá (giá hạch toán hoặc giá hoá đơn,… tuỳ theo qui định của từng đơn vị) và tính ra số tiền của từng thứ vật tư, dụng cụ thực nhập.
Dòng cộng: Ghi tổng số tiền của các loại vật tư, công cụ, dụng cụ nhập cùng một phiếu nhập kho.
Dòng số tiền viết bằng chữ: Ghi tổng số tiền trên Phiếu nhập kho bằng chữ.
Phiếu nhập kho do bộ phận mua hàng (đặt giấy than viết 1 lần), và người lập phiếu ký (ghi rõ họ tên), người giao hàng mang phiếu đến kho để nhập vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.
Nhập kho xong thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao hàng ký vào phiếu, thủ kho giữ liên 2 để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho Ban Tài chính, Kế toán để ghi sổ kế toán và liên 1 lưu ở nơi lập phiếu.

Tải về

Mẫu phiếu nhập kho và cách viết theo TT 200 và QĐ 48 – Mẫu số: 01 – VT
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán