Mẫu phiếu thu mẫu số 01 mới nhất năm 2017

Mẫu phiếu thu mẫu số 01 mới nhất năm 2017 theo Quyết định 48 và thông tư 200

Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. Cũng có thể hiểu phiếu thu như là một chứng từ hợp pháp được dùng để ký nhận là có thanh toán cho bên nhà cung cấp. Vì vậy phiếu thu chỉ là thể hiện quá trình giao dịch tiền mặt, sau đó phải có hoá đơn tài chính kèm theo

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 01 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU THU
Ngày …tháng …năm …
Quyển số: ………..
Số: …………………….
Nợ: …………………….
Có: …………………….

Họ và tên người nôp tiền: …………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………
Lý do nộp: …………………………………………………………………………………………..
Số tiền: …………………………………………….(Viết bằng chữ): …………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Kèm theo: ……………………….Chứng từ gốc.

Ngày …tháng …năm …
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………..
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………………………………..
+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………

Mẫu phiếu thu mẫu số 01 mới nhất năm 2017
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán