Mẫu phiếu thu và cách viết theo quyết định 48 và thông tư 200

Phiếu thu là mẫu chứng từ kế toán bắt buộc, dùng để xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ, làm bằng chứng cho việc đã thanh toán hay chưa.

Sau đây lopketoan.com xin được cung cấp mẫu phiếu thu theo cả quyết định 48 và thông tư 200 để kế toán tham khảo. Cuối bài có phần Hướng dẫn cách viết phiếu thu, bạn nào chưa từng lập phiếu thu thì có thể tham khảo nhé.

1. Mẫu phiếu thu tiền theo quyết định 48:

Đơn vị: …………………………
Địa chỉ: ……………………….
             Mẫu số: 01 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU THU

Ngày……….tháng ……….năm……………….
Quyển số: …………………………..
Số: ………………….
Nợ: ………………………..
Có: ………………………..

Họ và tên người nộp tiền: ……………………
Địa chỉ: …………………………………
Lý do nộp: ………………………………………….
Số tiền: ……………………….(Viết bằng chữ): ………..
Kèm theo: ……….Chứng từ gốc.

Ngày …tháng …năm……….
    Giám đốc              Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)      (Ký, họ tên, đóng dấu)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

 Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
 Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………………………………..
+ Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………………………………

2. Mẫu phiếu thu tiền theo thông tư 200:

Đơn vị: ……………. 
Địa chỉ: ………………
Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
PHIẾU THU
Ngày …… tháng ….. năm……
                                                                                                                        Quyển số: ……………
Số: …………………………..
Nợ: ………………………….
Có: ………………………….

Họ và tên người nộp tiền: ………………………………
Địa chỉ: ………………………………………….. …………
Lý do nộp: ………………………………………………………..
Số tiền: ……………………………….. (Viết bằng chữ): ……………
Kèm theo: ……………..Chứng từ gốc.

Ngày …… tháng …… năm …..
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ……………………..
Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ……………………………………………………………………….
Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………….

3. Hướng dẫn cách viết phiếu thu:

– Ghi rõ ngày , tháng , năm lập phiếu thu.
– Ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ của người nộp tiền.
– Dòng ” Lý do nộp” ghi rõ nội dung nộp tiền. Ví dụ như: Thu tiền tạm ứng còn thừa…, Nếu là thu tiền bán hàng hóa thì các bạn nên ghi rõ ” theo hóa đơn số…” để tiện cho việc kiểm tra.
– Phần chữ ký của những người liên quan trên phiếu thu, phải được ký, ghi rõ họ tên đầy đủ và nhớ là phải ký sống từng liên.
– Những phần còn lại các bạn ghi như các mẫu phiếu thu ở trên.

Mẫu phiếu thu và cách viết theo quyết định 48 và thông tư 200
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán