Mẫu thẻ quầy hàng theo quyết định 48 và TT 200 – Mẫu số: 02 – BH

Thẻ quầy hàng là chứng từ theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình nhập và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm bắt tình hình nhập, xuất, tồn quầy. Là căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hóa và lập bảng kê bán hàng từng ngày (kỳ)…

lopketoan.com xin gửi tới các bạn 2 mẫu thẻ quầy hàng theo quyết định 48 và TT 200 Mẫu số: 02 – BH

Nội dung cơ bản của mẫu số 02-BH: Thẻ quầy hàng như sau, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây:

Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ……………..

Địa chỉ: …………….

Mẫu số 02 – BH
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

THẺ QUẦY HÀNG

Ngày lập thẻ ……………………….. Tờ số: ……………..

– Tên hàng: ……………………………………. Quy cách: ………………………………………….

– Đơn vị tính: …………………………………… Đơn giá: …………………………………………..

Ngày tháng

Tên người bán hàng

Tồn đầu ngày (ca)

Nhập từ kho trong ngày (ca)

Nhập khác trong ngày (ca)

Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca)

Xuất bán

Xuất khác

Tồn cuối ngày (ca)

LượngTiềnLượngTiền
AB1234 = 1 + 2 + 356789
Cộng
Người lập
(Ký, họ và tên)

Mẫu thẻ quầy hàng theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:……………

Bộ phận:……………

Mẫu số: 02-BH
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC  ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 THẺ QUẦY HÀNG

Ngày lập thẻ: ……………………………………….. Tờ số: ………………………………………………..

– Tên hàng: …………………………………………… Quy cách: ………………………………………….

– Đơn vị tính: ……………………………………….. Đơn giá: ……………………………………………..

Ngày tháng

Tên người bán hàng

Tồn đầu ngày (ca)

Nhập từ kho trong ngày (ca)

Nhập khác trong ngày (ca)

Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca)

Xuất bán

Xuất khác

Tồn cuối ngày (ca)

LượngTiềnLượngTiền
AB1234 = 1 + 2 + 356789
 

 

 

 

Cộng
               Người lập
(Ký, họ tên)

Tải về

Mẫu thẻ quầy hàng theo quyết định 48 và TT 200 – Mẫu số: 02 – BH
5 (100%) 2 votes
khuyến mại kế toán