Mẫu Sổ quỹ tiền mặt – Mẫu số S04a-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu số S04a-DNN: Mẫu Sổ quỹ tiền mặt là mẫu sổ quỹ về tiền mặt của doanh nghiệp. Thông qua mẫu sổ quỹ giúp cho kế toán theo dõi kịp thời và phản ánh tình hình thu chi tồn quỹ tiền mặt bằng Việt Nam đồng của doanh nghiệp. Mẫu sổ quỹ tiền mặt được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ quỹ tiền mặt tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số S04a-DNN: Sổ quỹ tiền mặt như sau:

Đơn vị: ………………………..

Địa chỉ: ………………………

Mẫu số S04a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: ………

Ngày, tháng ghi sổNgày, tháng chứng từSố hiệu chứng từDiễn giảiSổ tiềnGhi chú
Thu ChiThuChiTồn
ABE123G

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: ……

Ngày … tháng … năm …
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Tải về

Mẫu Sổ quỹ tiền mặt – Mẫu số S04a-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán