Mẫu Sổ quỹ tiền mặt mới nhất – Mẫu S11-H

Mẫu S11-H – Mẫu Sổ quỹ tiền mặt là mẫu sổ dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán tổng hợp
👉 Lớp học kế toán cho người đi làm

 Nội dung của Mẫu Sổ quỹ tiền mặt

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S11-H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 SỔ QUỸ TIỀN MẶT

(Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt)

Ngày, tháng ghi sổNgày, tháng chứng từSố hiệu chứng từDiễn giảiSố tiềnGhi chú
ThuChiTồn
ABCD123E
Số dư đầu kỳ
Cộng phát sinh ngày
Cộng lũy kế tháng
Cộng luỹ kế từ đầu năm

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

-Ngày mở sổ: ……………………………………………..

NGƯỜI LẬP SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng… năm……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Download mẫu

Mẫu Sổ quỹ tiền mặt mới nhất – Mẫu S11-H
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán