Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán Trưởng

CÔNG TY………….
 —————–

Số: ___ – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

Hà Nội, ngày ___ tháng ___ năm

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng
__

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
– Căn cứ Điều lệ  …………
-Căn cứ yêu cầu tổ chức của ………………
– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………………………………………………………………………………………….
CMND số ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nơi cấp: ………………………………Ngày cấp: ……………………………………………………………………………………..
Địa chỉ thường trú ………………………………………………………………………………………………………………………
Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng …………. công ty, phụ trách chuyên môn……………………………………

Điều 2:  Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
                                Chủ tịch
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán Trưởng
5 (100%) 2 votes
khuyến mại kế toán