Mẫu Sổ cái dùng cho hình thức Nhật ký chung – Mẫu S03-H

Mẫu S03-H: Sổ cái dùng cho hình thức Nhật ký chung là mẫu dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán tổng hợp
👉 Lớp học kế toán cho người đi làm

Nội dung của Sổ cái dùng cho hình thức Nhật ký chung

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S03-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm: …………………

Tài khoản: …………….

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiNhật ký chungSố hiệu tài khoản đối ứngsố tiền
Số hiệuNgày, thángTrang sốSTT dòngNợ
ABCDEFG12
– Số dư đầu năm

– Điều chỉnh số dư đầu năm

– Số phát sinh trong tháng

– Cộng số phát sinh thángxxx
– Số dư cuối thángxxx
– Cộng luỹ kế từ đầu nămxxx

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: ………………………………………….

NGƯỜI LẬP SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng… năm……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tải về

Mẫu Sổ cái dùng cho hình thức Nhật ký chung – Mẫu S03-H
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán