Mẫu Sổ chi tiết các tài khoản mới nhất – Mẫu S31-H

Mẫu S31-H – Mẫu Sổ chi tiết các tài khoản là mẫu sổ dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đây là mẫu dùng để theo dõi các tài khoản kế toán. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán thực hành
👉 Lớp học kế toán excel

 Nội dung của Sổ chi tiết các tài khoản

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S31-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Năm: …………………

Tên tài khoản: ……………Số hiệu: ………………

Đi tượng: ……………………………………………

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiTK đối ứngSố phát sinhSố dưGhi chú
Số hiệuNgày, thángNợNợ
ABCDE1234F
Số dư đầu năm
Điều chỉnh số dư đầu năm
– Cộng phát sinh tháng
– Cộng luỹ kế từ đầu năm

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …………………………………………….

NGƯỜI LẬP SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng… năm…..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Download mẫu

Mẫu Sổ chi tiết các tài khoản mới nhất – Mẫu S31-H
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán