Mẫu sổ nhật ký chung – Mẫu số S03a-DNN theo TT 133 và QĐ 48

Mẫu số S03a DNN: Mẫu Sổ nhật ký chung vừa được cập nhật nhằm giúp bạn đọc được thuận tiện hơn trong việc trình bày và tìm kiếm các mẫu đơn, các biểu mẫu văn bản đúng quy định của nhà nước. Lopketoan.com xin mời các bạn cùng tham khảo mẫu sổ nhật ký chung được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ nhật ký chung tại đây

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán tổng hợp
👉 Lớp học kế toán cho người đi làm

Nội dung cơ bản của Mẫu số S03a DNN: Sổ nhật ký chung

Mẫu 1: Sổ nhật ký chung được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số S03a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm:………………….

Đơn vị tính:…………..

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ
 

Diễn giải


Đã ghi Sổ Cái
 
STT dòng

 


Số hiệu TK đối ứng
 
Số phát sinh

 

Số hiệuNgày, thángNợ
ABCDEGH12
Số trang trước chuyển sang
 

 

Cộng chuyển sang trang sauxxx

– Sổ này có ……. trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……….

– Ngày mở sổ:………………………….

……., ngày….tháng….năm….
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mẫu 2: Sổ nhật ký chung được ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

Đơn vị:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a–DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm:………………….

Đơn vị tính:…………..

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ
 

Diễn giải


Đã ghi Sổ Cái
 
STT dòng

 


Số hiệu TK đối ứng
 
Số phát sinh

 

Số hiệuNgày, thángNợ
ABCDEGH12
Số trang trước chuyển sang
 

 

Cộng chuyển sang trang sauxxx

– Sổ này có ……. trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……….

– Ngày mở sổ:………………………….

 

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày …. tháng …. năm…..

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tải về

Mẫu sổ nhật ký chung – Mẫu số S03a-DNN theo TT 133 và QĐ 48
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán