Mẫu Sổ theo dõi chi phí trả trước mới nhất – Mẫu S32-H

Mẫu S32-H – Mẫu Sổ theo dõi chi phí trả trước là mẫu sổ dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đây là mẫu dùng để theo dõi các khoản chi phí trả trước trong kỳ. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán thực hành
👉 Lớp học kế toán excel

 Nội dung của Sổ theo dõi chi phí trả trước

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S32-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Năm: …………………….

Loại phân b:… (công cụ, dụng cụ)

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiSố phải phân bổSố phân bổ cho từng kỳCác đối tượng chi phí
Số hiệuNgày, tháng….…..…..….…..…..
ABCD1234567
Số dư đầu năm
Điều chỉnh số dư đầu năm
– Cộng phát sinh tháng
– Cộng luỹ kế từ đầu năm

– Số dư cuối năm

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …………………………………………….

NGƯỜI LẬP SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng… năm……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Download mẫu

Mẫu Sổ theo dõi chi phí trả trước mới nhất – Mẫu S32-H
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán