Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn theo mới nhất theo thông tư 39

Bài viết này lopketoan.com xin được chia sẻ mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn mới nhất – Mẫu TB03/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

                                       THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN                                                      

                            Kính gửi:……………………………………………………………………

Tên tổ chức, cá nhân:…………Côn ty Kế Toán Hà Nội……………

Mã số thuế:………………………654341238787………………………………………

Địa chỉ:…………Lê trọng tấn – Thanh Xuân – Hà Nội…………………………………..

Phương pháp hủy hóa đơn:…………………………………………………………….

Hồi       giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

1

2

3

4

5

6

7

 hóa đơn giá trị gia tăng 01GTKT3/001

                                                                                                ……….ngày……… tháng………năm………

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Download Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn

 

Tag : Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn,Thông báo kết quả hủy hóa đơn,Hủy hóa đơn,Kết quả hủy hóa đơn,Mẫu số 3.11,

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn theo mới nhất theo thông tư 39
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán