Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất 2017 theo TT 39

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn Mẫu TB01/AC mới nhất Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Kể từ ngày 1/1/2015 Mẫu thông báo phát hành hoá đơn đã được thay thế bằng mẫu TB01/AC theo Thông tư 26/2015/TT-BTC.

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN
(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:………………………………………………….
2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………
3. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………….
4. Điện thoại:………………………………………………………………………….
5. Các loại hoá đơn phát hành:

STTTên loại
hoá đơn
Mẫu sốKý hiệuSố lượngTừ sốĐến sốNgày bắt đầu sử dụngDoanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềmHợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm
TênMSTSốNgày
Hóa đơn GTGTAA/11T

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
– Tên đơn vị:…………………………………………………
– Mã số thuế:……………………………………………………………….
7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:…………………………………..

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm. Tại cột Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm, ghi theo số và ngày Quyết định in hóa đơn đặt in.      ………, ngày………tháng………năm………
        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây:
Mẫu thông báo phát hành hoá đơn

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất 2017 theo TT 39
5 (100%) 2 votes
khuyến mại kế toán