Mẫu tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất – Mẫu số 02A/TNDN

Mẫu tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp – Mẫu số 02A/TNDN là mẫu tờ khai được lập ra để kê khai về thuế thu nhập của doanh nghiệp. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, mã số thuế, ngành nghề kinh doanh, nội dung kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Mẫu số 02A/TNDN
Cục thuế:
Chi cục thuế:
 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

(Kỳ tính thuế….)

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………….

Tên cơ sở kinh doanh::……………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………

Quận/ huyện:……………………. Tỉnh, thành phố: ………………………………………………

Điện thoại:…………….. Fax:…………………… E- mail:………………………………………….

Ngành nghề kinh doanh chính: …………………………………………………………………….

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Chỉ tiêuMã số (MS)Thực hiện năm trướcDự kiến năm nay
Thực hiện 9 thángƯớc cả năm
(1)(2)(3)(4)(5)
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ01

 

Trong đó: Doanh thu chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất02
2. Các khoản giảm trừ03
3. Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ.04
Trong đó: Chi phí chuyển quyền sử dung đất05
4. Chi phí tài chính06
5. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (MS 01 – MS 03- MS 04- MS 06)07
Trong đó: Lợi nhuận từ chuyền quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất08
6. Thu nhập khác09
7. Chi phí khác10
8. Lợi nhuận khác (MS 09- MS 10)11
9. Lỗ năm trước chuyển sang12
10. Tổng thu nhập chịu thuế (MS 07 + MS 11 – MS 12)13
11. Thuế suất14
12. Thuế phải nộp, chưa bao gồm thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất [( MS 13 – MS 08) nhân (x) MS 14]15
13. Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất16
13. Thuế được miễn, giảm (nếu có)17
14 Tổng số thuế tạm nộp cả năm (MS 15 + MS 16- MS 17)18
15. Số thuế tạm nộp từng quý

(MS 18 chia (: ) 4)

19

Thuyết minh của cơ sở kinh doanh về các chỉ tiêu nêu trên, trong đó ghi rõ nguyên nhân tăng, giảm so với năm trước:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………, ngày…tháng…năm…
Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)
Giám đốc

(Ký; ghi rõ họ tên; đóng dấu)

Tải về

Mẫu tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất – Mẫu số 02A/TNDN
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán