Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 03/KK-TNCN mới nhất năm 2017

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 03/KK-TNCN mới nhất năm 2017 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú )
[01] Kỳ tính thuế: tháng…….năm hoặc quý………năm ………
[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:………….……………………………………………..

   [05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: …………………………………..
[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ……………………….
[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:……………[11] Email: ……………..
[12] Tên tổ chức khai thay (nếu  có):……………………

  [13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: …………….……………….
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………..
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ………………. [19] Email: ……………
[20] Tên đại lý thuế (nếu có):…..…………………………………

[21] Mã số thuế:

[22] Địa chỉ: ………………………………………….
[23] Quận/huyện: …………………. [24] Tỉnh/thành phố: ………………………….
[25] Điện thoại: …………………..  [26] Fax: ……… [27] Email: ………………
[28] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………………..Ngày:…………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTChỉ tiêuMã chỉ tiêuSố tiền
IThu nhập từ đầu tư vốn
1Tổng thu nhập tính thuế[29]
2Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ[30]
IIThu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
1Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán[31]
2Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ[32]
IIIThu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
1Tổng thu nhập tính thuế[33]
2Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ[34]
IVThu nhập từ trúng thưởng
1Tổng thu nhập tính thuế[35]
2Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ[36]
VThu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú
1Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân[37]
2Tổng số thuế đã khấu trừ[38]
VIThu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú
1Tổng giá chuyển nhượng vốn[39]
2Tổng số thuế đã khấu trừ[40]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠ L THUẾ
Họ và tên: …………
Chứng chỉ hành nghề số:…..
…,ngày ……tháng ……..năm …
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tham khảo thêm các mẫu tờ khai thuế

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 03/KK-TNCN mới nhất năm 2017
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán