Mẫu tờ khai khấu trừ thuế TNCN Mẫu 05/KK-TNCN theo TT 92

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế TNCN Mẫu 05/KK-TNCN mới nhất năm 2017 ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

Chú ý:
– Từ ngày 30/7/2015 thì  mẫu 02/TNCN đã được thay thế bằng Mẫu 05/KK-TNCN – Tờ khai khấu trừ thuế TNCN. Ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng……năm hoặc quý………năm ………
[02] Lần đầu:               [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:………………………………….

  [05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: …………………………………………………..
[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ……………………….
[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:…………..[11] Email: …………
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………….

   [13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………
[15] Quận/huyện: …………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………….
[17] Điện thoại: ……………………  [18] Fax: ………. [19] Email: ………………….
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………..Ngày:……………………..

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STTChỉ tiêuMã chỉ tiêuĐơn vị tínhSố người/
Số tiền
1Tổng số người lao động:[21]Người
Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động[22]Người
2Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [23]=[24]+[25][23]Người
2.1Cá nhân cư trú[24]Người
2.2Cá nhân không cư trú[25]Người
3Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân [26]=[27]+[28][26]VNĐ
3.1Cá nhân cư trú[27]VNĐ
3.2Cá nhân không cư trú[28]VNĐ
4Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [29]=[30]+[31][29]VNĐ
4.1Cá nhân cư trú[30]VNĐ
4.2Cá nhân không cư trú[31]VNĐ
5Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [32]=[33]+[34][32]VNĐ
5.1Cá nhân cư trú[33]VNĐ
5.2Cá nhân không cư trú[34]VNĐ
6Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động[35]VNĐ
7Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động[36]VNĐ

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI L THUẾ
Họ và tên: …………
Chứng chỉ hành nghề số:…..
…,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Mẫu tờ khai khấu trừ thuế TNCN Mẫu 05/KK-TNCN theo TT 92
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán