Mẫu tờ khai lệ phí môn bài mới nhất 2017 theo Nghị định 139

Mẫu tờ khai lệ phí môn bài mới nhất năm 2017 theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ. Áp dụng từ ngày 1/1/2017 
1. Mẫu tờ khai lệ phí Môn bài theo Nghị định 139 (Có hiệu lực 1/1/2017)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính lệ phí: năm………………

[02] Lần đầu[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: ……………………………………………………………………..
[05] Mã số thuế: ………………………………………………………………
[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………..
[07] Quận/huyện:………………… [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………
[09] Điện thoại:………………… [10] Fax: ………… [11] Email: ……….
[12] Đại lý thuế (nếu có): ……………………….
[13] Mã số thuế: ………………………………………………………..
[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………
[15] Quận/huyện: …………………[16] Tỉnh/Thành phố: ………………
[17] Điện thoại: ……………… [18] Fax: ………… [19] Email: ……………
[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ………………… ngày ……………………………
□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
SttChỉ tiêuMã chỉ tiêuVốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thuMức lệ phí môn bài
(1)(2)(3)(4)(5)
1Người nộp lệ phí môn bài
…………………………………………
…………………………
[22]
2Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(Ghi rõ tên, địa chỉ)
…………………………………………
…………………………………………
[23]
3Tổng số lệ phí môn bài phải nộp[24]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

2. Mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo Theo Thông tư 156 (Có hiệu lực đến ngày 31/12/2016):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm ……..
[02]  Lần đầu                 [03]  Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp thuế :…………………………………………………
[05] Mã số thuế: ………………………………………………………………..
[06] Địa chỉ:  ……………………………………………………………………..
[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………..
[09] Điện thoại: …………………  [10] Fax: ……………… [11] Email: ………..
[12] Đại lý thuế (nếu có) :…………………………………………………..
[13] Mã số thuế: ………………………………………………….
[14] Địa chỉ:  …………………………………………………………….
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ………………
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ……….
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:……………………ngày ………………………
* [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
SttChỉ tiêuMã chỉ tiêuVốn đăng ký, mức thu nhập bình quân thángBậc môn bàiMức thuế môn bài
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1Người nộp thuế môn bài …………..[22]
2Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(ghi rõ tên, địa chỉ)
……………………………………………………….
……………………………………………………………
[23]
3Tổng số thuế môn bài phải nộp[24]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:….
  ….,Ngày……… tháng……….. năm……….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu tờ khai lệ phí môn bài mới nhất 2017 theo Nghị định 139
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán